Excellent : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

  • มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ
  • มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน
  • เน้นความคล่องตัว
  • องค์กรแห่งการเรียนรู้


CMU Channel ตอน Excellent

Community Engagement : เชิดชูรับใช้สังคม

  • สร้างความรักความผูกพันองค์กร
  • มุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม


CMU Channel ตอน Community Engagement

Morality : นิยมในหลักธรรม

  • ยึดหลักธรรมาภิบาล
  • เชิดชูคุณธรรม
  • พัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ/จิตบริการ


CMU Channel ตอน Morality

Unity : รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

  • ทำงานเป็นทีม


CMU Channel ตอน Unity