ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dec
26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะฯ และหัวหน้างานฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ECB 2602 ชั้น 6 อาคารเรียนเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ