ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคปกติ) รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่

เวลา

รายการ

17 มิถุนายน 2563

09.00 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่ http//www.econ.cmu.ac.th
  • คณะกรรมการส่งข้อสอบเข้าศึกษาให้ผู้สมัครผ่านทาง E-mail (meconcmu@gmail.com)

21 มิถุนายน 2563

ภายใน

12.00 น.

ผู้สมัครส่งคำตอบผ่านทาง Google Form

 

16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ http//www.econ.cmu.ac.th

22 มิถุนายน 2563

14.00 น.

เริ่มสอบสัมภาษณ์

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาที่ www.grad.cmu.ac.th

 

หมายเหตุ :

  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับร่างข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal Draft) ความรู้ทั่วไป ศักยภาพและบุคลิกภาพ ผู้สมัครช่องทางที่ 2 เฉพาะสอบสัมภาษณ์ ควรเตรียมร่างข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal Draft)  

 

                                     

งานบริการการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053-942251

                                               

 

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ