ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สวพส.)

ศูนย์บริหารงานวิจัยขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกึ่งกลางแผนแม่บท โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการในวันที่ 3 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ