เบอร์โทรติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

ผศ.ดร.ไพรัช

กาญจนการุณ

คณบดี

2201

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2

รศ.ดร.นิสิต

พันธมิตร

รองศาสตราจารย์

2232

3

รศ.ดร.ปิยะลักษณ์

พุทธวงศ์

รองศาสตราจารย์

2220

4

ผศ.ดร.ไพรัช

กาญจนการุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2233

5

รศ.ดร.กาญจนา

โชคถาวร

รองศาสตราจารย์

2228, 2204

6

รศ.ดร.ประเสริฐ

ไชยทิพย์

รองศาสตราจารย์

2227

7

รศ.ดร.ศศิเพ็ญ

พวงสายใจ

รองศาสตราจารย์

2218

8

รศ.พรทิพย์

เธียรธีรวิทย์

รองศาสตราจารย์

2218

9

ผศ.ดร.กัญญ์ชล

วัฒนากูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2234

10

ผศ.ดร.วรลักษณ์

หิมะกลัส

รองศาสตราจารย์

2218

เกี่ยวกับคณะ