เบอร์โทรติดต่อภายใน

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี 42201, 42233
ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดี 42204, 42212
ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดี 42205
ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว ผู้ช่วยคณบดี
สรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 42207

งานบริหารทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
วัลลภา วราทร หัวหน้างานบริหารทั่วไป 42208
ปวิตรา กบิลพัตร พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล 42208
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิติรัฐ สาลี หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 42265
วชิราภรณ์ คำไชยลึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 42265
สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 42265
หน่วยโสตทัศนศึกษา
ธนวัฒน์ กิติจิตต์ หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา 42265
มูฮำหมัด เจะอาแว พนักงานปฏิบัติงาน ด้านโสตทัศนศึกษา 42265
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชุติมณฑน์ สุติวงษ์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 42207
ปรีดา แปงปวน พนักงานช่าง 42264
ประสงค์ วงค์เมือง พนักงานบริการฝึมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ 42208
นิกร อะปินะ พนักงานบริการฝึมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ 42208
สมบูรณ์ มะโนภี พนักงานบริการทั่วไป 42208
มงคล ถาเป็ง พนักงานบริการทั่วไป 42208
ณเรศ ณ เชียงใหม่ พนักงานบริการทั่วไป 42208
ยุทธชัย แสนสามกอง พนักงานบริการทั่วไป 42208

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
สุดอนงค์ ชมพล หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ 42209
หน่วยการเงินและบัญชี
สินีนาฎ ธรรมณี หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 42209
จิรานันท์ ตาดทอง นักการเงินและบัญชี 42209
กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี 42209
หน่วยพัสดุ
แสง ไชยสุวรรณ หัวหน้าหน่วยพัสดุ 42211
ศิญากาญจน์ คำพลอย พนักงานปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 42211

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานนโนบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 42210
วรวรรณ ถิ่นนคร พนักงานปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผน 42210
อนงค์นาถ ธีรวโรดม พนักงานปฏิบัติงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 42210

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
มัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 42212
หน่วยวิชาการระดับปริญญาตรี
พิชญากร หน่อเรือน หัวหน้าหน่วยวิชาการระดับปริญญาตรี 42213
สุวิทย์ ปินตาเปี้ย พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี 42213
จงกลนี ศรีทิเรือน พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี 42213
หน่วยวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ยุพวดี อินต๊ะวงค์ หัวหน้าหน่วยวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 42251
สิริพร สวนพุฒ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 42252
อนุสรา ก้อนทอง พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 42251
ธิดารัตน์ ชาวเขียววงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 42251
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ดาเรศ เงาเดช หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 42249
ทรงพล บุญเรือนยา พนักงานปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 42249
ดาริกา ศรีวุฒิ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 42250
หน่วยสหกิจศึกษา
- พนักงานปฏิบัติงาน ด้านสหกิจศึกษา 42252

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ถาวโรจน์ ทองคำ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 42235
กุลชรี กฤษฎาธิการกุล พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ 42235
ธนิกูล บุญศรีตัน พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานวิจัย 42235
วัลยา สุธาวา พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริการวิชาการ 42235
รฎามาศ ยี่หวา พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวารสารวิชาการ 42251

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
แพรวนภา ศรีวรรณตัน บรรณารักษ์ 42237
ดารา ชัยเพชร พนักงานห้องสมุด 42237

สถาบันวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กฤษฎา แก่นมณี นักวิจัย 42236
พีรพงษ์ ปราบริปู นักวิจัย 42236

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พิมลพรรณ บุญยะเสนา นักวิจัย 42239
สุขุม พันธุ์ณรงค์ นักวิจัย 42241

เกี่ยวกับคณะ